Loading

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560 เป็นการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นอีกหนึ่งรูปแบบ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ "สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี : Isaan information @Ubon Ratchathani" (http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo)