แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี

พื้นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานโบราณคดีต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี เช่น หลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในสังคมล่าสัตว์ สังคมเกษตรกรรม ต่อมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ปรากฎหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ค้นพบทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน และลักษณะชุมชนโบราณ มีวัฒนธรรมจากภายนอกที่เข้ามาผสมผสาน เช่น วัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมเขมรก่อนเมืองพระนครราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 วัฒนธรรมทวารวดี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12-15 วัฒนธรรมเขมรสมัยเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 เรียนรู้ “แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี จากแผนที่ทัวร์ ในเว็บไซต์ “สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

แผนที่แหล่งประวัติศาสตร์-โบราณคดี-อุบลราชธานี