ศิลปะญวน เย้ายวนใจ

ในยุคสงครามความขัดแย้งแห่งอุดมการณ์ทางการเมืองภายในและจากภายนอกของลัทธิการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ในราวปี พ.ศ.2460 เป็นต้นมา ได้มีชาวญวนหรือชาวเวียดนามจำนวนมากอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในเมืองไทย โชาวญวนที่เข้ามานั้นทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับงานช่างอีสาน ทั้งด้านรูปแบบและเทคนิคด้านวัสดุรวมถึงคติสัญลักษณ์ในเชิงช่างอย่างจีนผสมตะวันตก ศิลปสถาปัตยกรรมของญวนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ปรากฎอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้จัดทำเป็นแผนที่ทัวร์ “ศิลปะญวน เย้ายวนใจ” ไว้แล้ว เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ “สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

แผนที่แหล่งเรียนรู้ศิลปะญวนในอุบลราชธานี