ใต้ร่มโพธิญาณเถร

พระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีวัดสาขาทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่า 200 สาขา เป็นต้นแบบของวัดป่าที่มีแนวปฏิบัติมุ่งหมายที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพระยุคลบาทของพระโคตมพุทธเจ้าที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพในป่า เพื่อค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์ แล้วทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมาเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไป ผู้ที่ศรัทธาและเลื่อมใสสามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองป่าพงและวัดสาขาได้ โดยพึงปฏิบัติตามระเบียบกติกาที่ทางวัดตั้งไว้อย่างเคร่งครัด หากท่านสนใจไฝ่ธรรมะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ แผนที่ทัวร์ ใต้ร่มโพธิญาณเถร จากเว็บไซต์ “สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

แผนที่แหล่งปฏิบัติธรรม-วัดสาขาวัดหนองป่าพง-อุบลราชธานี