Loading

การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560

ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเจ้าภาพ นำโดยผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้การต้อนรับ และแนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุด และกลุ่มภาระกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

pulinet1-2560 (27) pulinet1-2560 (26) pulinet1-2560 (14) pulinet1-2560 (13)pulinet1-2560 (12)

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและภาระงานเพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศ PULINET Archives และโครงการวิเคราะห์และพัฒนาสังเขปแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น 

pulinet1-2560 (15) pulinet1-2560 (16)

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ "เฮือนข้าเจ้า" ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งเจ้าของบ้านได้บรรยายและบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างภาคภูมิใจ ทั้งยังมีศิลปะการแสดงของภาคเหนือไว้ให้ชมอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังได้ศึกษาดูงานธรรมชาติ พันธุ์ไม้อินทนนท์บริเวณหลังคาประเทศไทย ณ จุดสูงสุดบนยอดดอยอินทนนท์ และศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม บ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าตีนจกแม่แจ่มหนึ่งเดียวในโลก

pulinet1-2560 (11)pulinet1-2560 (9)pulinet1-2560 (10) pulinet1-2560 (17) pulinet1-2560 (19) pulinet1-2560 (24) pulinet1-2560 (8) pulinet1-2560 (7) pulinet1-2560 (6)   pulinet1-2560 (18)pulinet1-2560 (21)pulinet1-2560 (4) pulinet1-2560 (5) pulinet1-2560 (22) pulinet1-2560 (23) pulinet1-2560 (2) pulinet1-2560 (3) pulinet1-2560 (1)