Loading

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง

งานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ อำเภอศรีเ

อ่านต่อ...

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวิจัยโดย รองศาสตรจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา และคณะ บทคัดย่อ งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Dev

อ่านต่อ...

ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี

อารยธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลในแถบจังหวัดอุบลราชธานี 2 ช่วง คือสมัยก่อนเมืองพระนคร และสมัยเมืองพระนคร โดยมีหลักฐานสำคัญคือ แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที

อ่านต่อ...

ลวดลายอีสาน

หนังสือลวดลายอีสาน การรวบรวมลวดลวยที่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ โบราณสถาน และโบราณวัตถุต่าง ๆ ลวดลายที่แสดงความเป็นเอกลักษณ

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลง

อ่านต่อ...

การผสานความเชื่อทางศาสนาในวัดทางพระพุทธศาสนา

เรื่องราวของประติมากรรมรูปเคารพที่ประดิษฐานตามวัดทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการผสมผสานความเชื่อทางศ

อ่านต่อ...

ธรรมาสน์อีสาน

หนังสือธรรมาสน์อีสาน รวบรวมข้อมูลธรรมาสน์หรือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ในการเทศนาโปรดพุทธบริษัทเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพระ งานเทศมหาชาติหรือเทศผะเหวด

อ่านต่อ...