คณะศิลปศาสตร์

แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนำเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)

ความเชื่อเรื่อง "พระศรีอาริย์" ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศกัมพูชานับแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 จนถึงปัจจุบัน : การศึกษาจากหลักฐานประเภทจารึกและคัมภีร์ใบลาน

Pages

Subscribe to RSS - คณะศิลปศาสตร์