การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี ชุด "แม่วาดเมียบียอร์น": กลวิธีทางภาษากับการสื่ออุดมการณ์

Titleการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี ชุด "แม่วาดเมียบียอร์น": กลวิธีทางภาษากับการสื่ออุดมการณ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsนัยนา วงศ์สาคำ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาภาษาไทย
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHQ น435 2561
Keywordsการวิเคราะห์ภาษาไทย, การสมรส, การสมรสข้ามวัฒนธรรม, การใช้ภาษาไทย, ภาษาไทย--การใช้ภาษา, วจนะวิเคราะห์
Abstract

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม : กลวิธีทางภาษากับการสื่ออุดมการณ์นี้เป็นการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จากวาทกรรมชุด แม่วาดเมียบียอร์น ของจันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน จำนวน 20 เล่ม เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่อุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ปรากฏในสารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น ผลการวิจัยพบว่า มีการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาทั้งหมด 7 กลวิธี ได้แก่ 1)การเลือกใช้คำศัพท์แบ่งเป็นการใช้คำเรียกและการเลือกใช้คำกริยา 2)การใช้อุปลักษณ์ 3) การใช้มูลบท 4) การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ 5) การกล่าวอ้าง 6) การใช้ถ้อยคำนัยผกผัน และ 7) การใช้สำนวน
อุดมการณ์ที่พบ ได้แก่ 1) อุดมการณ์ความเป็นภรรยา 2) อุดมการณ์ความเป็นสามี และ 3) อุดมการณ์การมีชีวิตสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับการสื่ออุดมการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมส่งผลต่อกันและกัน กล่าวคือ กลวิธีทางภาษาแสดงถึงชุดความคิดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคม ขณะเดียวกันชุดความคิดเหล่านั้นก็ตอกย้ำและกำหนดวิถีปฏิบัติของคนในสังคม โดยเฉพาะคู่สมรสที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผู้คนในสังคมยังคงยอมรับและดำรงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด และอุดมการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ปรากฏโดยการปฏิบัติตามและยึดถือแนวปฏิบัติบางประการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรสหลังการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม

Title Alternate Cross - cultural marriages in general features "Mae Wad Mia Bjorn": linguistics strategies and idelogies