คณะบริหารศาสตร์

การวัดประสิทธิภาพจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารข้อมูลงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤิตกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเปรียบเทียบระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อระบบเฟรนไชส์ : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนคร จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - คณะบริหารศาสตร์