การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานซ่อมของลูกค้าของบริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จำกัด

Titleการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานซ่อมของลูกค้าของบริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จำกัด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพนมกรณ์ สืบสาม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ187ก
Keywordsความคาดหวัง (จิตวิทยา), บริการลูกค้า--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--อุบลราชธานี, รถยนต์--การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของลูกค้าต่อการให้บริการงานซ่อมของบริษัท สยามนิสสัน อุบลราชธานี จำกัด 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการงานซ่อมของบริษัท สยามนิสสัน อุบลราชธานี จำกัด และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ ในการให้บริการงานซ่อมของ บริษัทสยามนิสสัน อุบลราชธานี จำกัด โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ที่เป็นลูกค้าที่เข้ามารับบริการงานซ่อม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-Test สถิติ F-test การเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ Paired- Sample t-test
ผลการศึกษา การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานซ่อมของลูกค้าของบริษัท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ความคาดหวังการให้บริการงานซ่อมของลูกค้าของบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการรับแจ้งซ่อมและด้านการรับประกันงานซ่อม (ค่าเฉลี่ย=4.73) ด้านคุณภาพงานซ่อมและด้านระยะเวลาในการซ่อม (ค่าเฉลี่ย=4.72) ส่วนความพึงพอใจการให้บริการงานซ่อมของลูกค้าของบริษัท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อได้แก่ ด้านการรับประกันงานซ่อม (ค่าเฉลี่ย=4.15) ด้านคุณภาพงานซ่อมและด้านความรวดเร็วในการรับแจ้งซ่อม (ค่าเฉลี่ย=3.85) และด้านระยะเวลาในการซ่อม (ค่าเฉลี่ย=3.62)
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริการงานซ่อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยความคาดหวังในการให้บริการงานซ่อมที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการงานซ่อมของลูกค้าบริษัทที่แตกต่างกันในทุกด้าน ได้แก่ ความรวดเร็วในการรับแจ้งซ่อม ด้านระยะเวลาในการซ่อม ด้านคุณภาพงานซ่อมและด้านการรับประกันงานซ่อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate Comparative expectation and satisfaction to the repair service of Siam Nissan Ubonratchathani Company limited's customers
Fulltext: