วิทยานิพนธ์

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวในโครงการประกันราคาข้าวและโครงการรับจำนำข้าวของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวบ้านนาเยียในพื้นที่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชุมชนกับความเป็นสาธารณะ : กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์