ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Titleความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsณัชชา อักษรศรี
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLG ณ259
Keywordsประสิทธิผลองค์การ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--ความพอใจในการทำงาน, สภาพแวดล้อมการทำงาน--อุบลราชธานี
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะของบรรยากาศองค์การประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษา และบุคลากรในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาดตัวอย่างนักศึกษา จำนวน 359 ราย และบุคลากร 256 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา กลุ่มบุคลากร พบว่า
1)บรรยากาศองค์การภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็น ความรับผิดชอบในงานและการทำงานเป็นทีม รองลงมา คือ ความภักดีในองค์การ ความชัดเจนของนโยบายและข้อตกลง โครงการสร้างองค์การและมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และการให้ความสำคัญกับบุคลากร ตามลำดับ
2)ประสิทธิผลขององค์การภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็น ด้านกระบวนการภายใน รองลงมือ คือ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านการเงินตามลำดับ
3)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลองค์การ จำแนกตามคณะ พบว่า
3.1)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความจงรักภักดีในองค์การ และด้านความรับผิดชอบในงานการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจนของนโยบายและข้อตกลงและด้านการให้ความสำคัญกับบุคลากรมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญในระดับ 0.05
3.2)ความแตกต่างของประสิทธิผลองค์การ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาไม่แตกต่างกันในขณะที่ประสิทธิผลองค์การ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในระดับ 0.05
4)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลองค์การ จำแนกตามกลุ่มคณะ พบว่า
4.1)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความจงรักภักดีในองค์การ และด้านความรับผิดชอบในงานและการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่บรรยากาศองค์การ ด้านความชัดเจนของนโยบายและข้อตกลง และการให้ความสำคัญกับบุคลากร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญในระดับ 0.05
4.2)ความแตกต่างของประสิทธิผลองค์การ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาไม่แตกต่างกันในขณะที่ประสิทธิผลองค์การ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในและภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญในรพดับ 0.05
5)ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การในภาพรวม (r=0.845) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ในระดับสูงกับประสิทธิผลองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา กลุ่มนักนักศึกษา พบว่า
1)บรรยากาศองค์การภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็น ความจงรักภักดีในสถาบัน รองลงมา คือ ความรับผิดชอบต่อการเรียนและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การให้ความสำคัญกับนักศึกษา ความชัดเจนของนโยบายและข้อตกลง และโครงสร้างองค์การและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามลำดับ
2) ประสิทธิผลองค์การให้ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในมุมมองของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการทางการศึกษาในระดับมาก
3)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ และประสิทธิผลองค์การ จำแนกตามคณะ พบว่า
3.1)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ด้านความชัดเจนของนโยบายและข้อตกลง ด้านการให้ความสำคัญกับนักศึกษา ด้านความจงรักภักดีในสถาบัน และด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ 0.05
3.2)ความแตกต่างของประสิทธิผลองค์การ ด้านความพึงใจของผู้รับบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในระดับ 0.05
4)ความแตกต่างของบรรยากาศองค์การและประสิทธิผลองค์การ จำแนกตามกลุ่มคณะ พบว่า
4.1)ความแตกต่างของบรรยากาศ ด้านโครงสร้างองค์การและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และด้านการให้ความสำคัญกับนักศึกษา ไม่แตกต่างกันในขณะที่บรรยากาศองค์การเรียนด้านความชัดเจนของนโยบายและข้อตกลง ความจงรักภักดีในสถาบันและความรับผิดชอบต่อการเรียนและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญในระดับ 0.05
4.2)ความแตกต่างของประสิทธิผลองค์การ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่แตกต่างกัน
5)ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า บรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การในภาพรวม (r=0.750) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง กับประสิทธิผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate The relationship between organizational climate and organizational effectiveness case of Ubon Ratchathani University
Fulltext: