คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การพัฒนาผลิตภัณฑ์  [Clear All Filters]
2559
เมษยา บุญสีลา. (2559). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากแกลบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Maysaya_Boonsrila.pdf (54.42 MB)