คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 11 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การจัดการเรียนการสอน  [Clear All Filters]
2558
นวลอนงค์ แก้ววงษ์.  2558.  การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายด้วยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา NaulanongKaewwong.pdf (73.51 MB)
มณัสนันท์ ปัดไชยสง.  2558.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในหัวข้อเรื่องยีนและโครโมโซม โดยเทคนิค TGT ร่วมกับ STAD. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ManasanuntPatchaisong.pdf (67.01 MB)
ภัทราวุฒิ ฉวีวงค์.  2558.  การใช้การทดลองเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา NutchiraWannasit.pdf (137.68 MB)
2015
Sommai Poontha.  2015.  The comparison of using SQ4R and applied SQ4R to promote English reading comprehension of grade 9 students at Kanthararom school. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language SommaiPoontha.pdf (1.33 MB)
Phetvilay Khattiyavong.  2015.  Development of small-scale and low-cost galvanic cells as a teaching tool for high school student. Master of Science--Major in Chemistry PhetvilayKhattiyavong.pdf (1.57 MB)
Prattana Phayoongwong.  2015.  The effect of keyword method on Thai students' English word learning and retention: a case study of grade 6 students at Ban Kudnakeaw school. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language PrattanaPhayoongwong.pdf (817.14 KB)
Kanjana Manomai.  2015.  The effectiveness of story-telling and grammatical practice in improving Thai students' ability to use the past simple tense: a case study of grade 10 students at Sisaketwittayalai school. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language KanjanaManomai.pdf (1.25 MB)
Ratchapon Rakdeethai.  2015.  Effects of blank-filling exercises and scrambled sentence exercise on vocabulary learning and retention: a case study of grade 9 students at Srimuang Witthayakhan school. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language RatchaponRakdeethai.pdf (753.88 KB)
Maliwan Chaiyaka.  2015.  The effects of using facebook as supplementary tool in English classroom. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language MaliwanChaiyakat.pdf (1.37 MB)
Suthasinee Piakam.  2015.  Meaning negotiation strategies in Thai English as a foreign language learner's chat. Master of Arts--Major in Teaching English as a Foreign Language SuthasineePiakam.pdf (871.66 KB)