การใช้การทดลองเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

Titleการใช้การทดลองเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsภัทราวุฒิ ฉวีวงค์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ภ378 2558
Keywordsการจัดการเรียนการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์, ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 33 คน โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่มเจาะจง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองแบบทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการทดลองอย่างง่ายกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องแก๊สอุดมคติและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส แบบประเมินพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชุดการทดลองอย่างง่าย ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สามารถเพิ่มความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ (นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.6 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง) และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน

Title Alternate Using experiments to develop students' concept on the kinetic theory of gases