คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กรดแล็กติก  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณิชาภา อาจเอี่ยม.  2553.  การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อเป็นโปรไบโอติกที่มีศักยภาพจากอาหารหมัก. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติPDF icon Nichapha_Art.pdf (69.63 MB)