คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การประเมินผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
บริพัตร บุญลี.  2554.  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Boripat_Boo.pdf (19.48 MB)
ชนก พุ่มศฤงฆาร.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการแบบทดสอบวัดผลการศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณธฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท