การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsบริพัตร บุญลี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB บ219
Keywordsการประเมินผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การวัดผลทางการศึกษา--อุบลราชธานี, การวัดผลทางการศึกษา--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--การประเมินผลทางการศึกษา
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การพัฒนาระบบใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับโค๊ดอิกไนเทอร์ เฟรมเวิร์ค (CodeIgniter Framework) และเจคิวรี่ (jQuery) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ (Object Oriented) ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถประมวลผลการศึกษา แสดงรายงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ ซึ่งมีการประเมินระบบใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1)ด้านความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานของระบบ 2)ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ 3)ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของระบบ และ 4)ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ ผลการประเมินระบบพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับ ดี

Title Alternate A development of education measurement and evaluation system: a case study of Ubon Ratchathani Rajabhat University
Fulltext: