คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวางแผนการผลิต  [Clear All Filters]
2556
PDF icon Wilasinee_Sir.pdf (8.44 MB)
ศลิษา นามชารี. (2556). การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Salisa_Namcharee.pdf (45.57 MB)
PDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (37.25 MB)
PDF icon Panupan_Par.pdf (12.34 MB)
2555
PDF icon Panya_San.pdf (36.32 MB)
PDF icon Apisit_Kaewchaloon.pdf (1.94 MB)
PDF icon Sombut_Sin2555.pdf (7.69 MB)