คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 8 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวางแผนการผลิต  [Clear All Filters]
2556
วิลาสินี ศิริธร.  2556.  การเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Wilasinee_Sir.pdf (8.44 MB)
ศลิษา นามชารี.  2556.  การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Salisa_Namcharee.pdf (45.57 MB)
กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ.  2556.  การใช้วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างในการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1 กรณีที่พิจารณาจำนวนประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละสถานีงาน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Ganokgarn_Jirasirilerd.pdf (37.25 MB)
ภาณุภัณฑ์ ภาระเวช.  2556.  วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างสำหรับแก้ปัญหา การจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรงประเภทที่ 1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Panupan_Par.pdf (12.34 MB)
2555
ปัญญา สังวาลคำ.  2555.  การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Panya_San.pdf (36.32 MB)
อภิสิทธิ์ แก้วชาลุน.  2555.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ กรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Apisit_Kaewchaloon.pdf (1.94 MB)
สมบัติ สินธุเชาวน์, สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล, ฐิติวรดา คำแหน.  2555.  การเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. PDF icon Sombut_Sin2555.pdf (7.69 MB)