การแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง

Titleการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsศลิษา นามชารี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ศ284ก 2556
Keywordsการบริหารโลจิสติกส์, การวางแผนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, สายการประกอบแบบเส้นตรง
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้ (1) วิธีการแม่นตรง (Exact Method) และ (2) วิธีการฮิวริสติกส์ (Heuristics Method) ได้แก่ วิธีการกฏเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งโดยใช้ค่าสูงสุด (Largest Candidate Ruke (LCR) Method) และวิธีการใช้น้ำหนักเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง (Ranked Positional Weight (RPW method)) ในการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบแบบเส้นตรง (Simple Assembly Line Balancong Problem: SALBP) ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหุ่มโดยมีเป้าหมายเพื่อหาจำนวนสถานีงานที่น้อยที่สุด (m) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายประกอบการเย็บเสื้อยืดคอกลมและสายประกอบการเย็บกางเกงขาสั้นซึ่งได้กำหนดข้อจำกัดในตัวแบบคณิตศาสตร์ของปัญหาการจัดสมดุลสายการประกอบการแบบเส้นตรง จากการทดสอบพบว่าวิธีการแม่นตรงให้คำตอบที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิธีการฮิวริสติกส์ คือ สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพของสายประกอบการเย็บเสื้อยืดคอกลมเท่ากับร้อยละ 82.38 และประสิทธิภาพของสายประกอบการเย็บกางเกงขาสั้นเท่ากับร้อยละ 88.06

Title Alternate Solving of simple assembly line balancing problem