คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 7 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสอนด้วยสื่อ  [Clear All Filters]
2552
บุรินทร สุริยะศรี.  2552.  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่องเห็ด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
2551
สังคม บุญอาจ.  2551.  การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา