การพัฒนาวิชาช่วยสอนแบบ Interactive และ Non-interactive multimedia

Titleการพัฒนาวิชาช่วยสอนแบบ Interactive และ Non-interactive multimedia
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsรัชกร โชติประดิษฐ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ร321ก
Keywordsการสอนด้วยสื่อ, สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์, สื่อการสอนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนแบบ interactive multimedia (สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์) และ non-interactive multimedia (สื่อการสอนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์) และเปรียบเทียบการเรียนรู้จากสื่อช่วยสอนแบบ Interactive Multimedia และ non-interactive multimedia โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายทั้งนี้ได้แบ่งสื่อช่วยสอนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
สื่อช่วยสอนแบบ Interactive การใช้งานโปรแกรม Microsoft project โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Interactive การเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์สร้างแบบทดสอบการเรียนรู้ ได้แก่ การ Matching, Short Answer, Multiple Choice, True/False ที่มีในโปรแกรม Macromedia Captivate, สื่อช่วยสอนแบบ Interactive การใช้งานโรแกรม Microsoft Powerpoint โดยใช้เทคโนโลยี Game-based ที่มีในโปรแกรม RPG Marker, สื่อช่วยสอนแบบ Interactive วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้เทคโนโลยี Interactive Animation based ที่มีในโปรแกรม Macromedia Director MX
สื่อช่วยสอนแบบ Non-Interactive การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้เทคโนโลยีซิงโคนัสเบสที่มีในโปรแกรม Microsort Producer เพื่อเชื่อมโยงระหว่างไฟล์ Powerpoint, สื่อช่วยสอนแบบ non-interactive วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ เทคโนโลยี Audio based ที่มีในโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX และโปรแกรม Macromedia Flash MX
ผลการทดลอง เมื่อพัฒนาสื่อช่วยสอนครบทุกแบบ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ทดสอบ โดยใช้เกณฑ์การพัฒนา E-learning แบบปฏิสัมพันธ์ของกาเย่ 9 ข้อ เกณฑ์ Bloom's Taxonomy ข้อที่ 1 และเกณฑ์พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดี
ผลการทดสอบสื่อช่วยสอนพบว่า เครื่องมือที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ทดสอบระบบและคอมพิวเตอร์ได้มากที่สุดสามารถทำให้ผู้ทดสอบระบบมีความพึงพอใจและสนุกสนานกับการเรียนมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ โปรแกรม Macromedia Director MX, โปรแกรม RPG Maker, โปรแกรม Macromedia Captivate, โปรแกรม Microsoft Producer และโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ร่วมกับโปรแกรม Macromedia Flash MX.

Title Alternate Developing interactive and non-interactive multimedia coursewares
Fulltext: