การพัฒนาการสอนเรื่องโพรเจกไทล์โดยใช้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์

Titleการพัฒนาการสอนเรื่องโพรเจกไทล์โดยใช้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsอะริเดช ผินโพธิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ463ก
Keywordsการสอนด้วยสื่อ, การเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สื่อการสอน, เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์
Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเครื่องมือยิงโพรเจกไทล์สำหรับประกอบการสอนในสาระที่ 4 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการนำเครื่องยิงโพรเจคไทล์ไปประกอบการสอนจริง (3) เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องโพรเจกไทล์ กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ที่เรียนฟิสิกส์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 85 คน เป็นห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) สื่อการเรียนรู้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (3) แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้สื่อการเรียนรู้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test
จากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้เครื่องมือยิงโพรเจกไทล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้สื่อการเรียนรู้เครื่องยิงโพรเจกไทล์ในระดับมาก นอกจากนี้ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นได้

Title Alternate The development of projectile by ballistic projectile