การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล

Titleการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสังคม บุญอาจ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB1044.88 ส532
Keywordsการสอนด้วยสื่อ, คลื่นกล, สื่อการสอน, สื่อการสอนมัลติมีเดีย
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่เรียนฟิสิกส์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงในห้องที่มีนักเรียนทั้งระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ความคิดเห็นสำหรับผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล โดยใช้ข้อมูลสถิติ t-test ในการวิเคราะห์และค่าร้อยละในการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.92 และค่า t= -24.54 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดียสำหรับการสอนเรื่องคลื่นกล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าอยู่ในระดับความเห็นด้วยมากที่สุด

Title Alternate The development of multimedia for mechanical wave teaching
Fulltext: