การใช้ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่ายสำหรับการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิต

Titleการใช้ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่ายสำหรับการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsยุทธศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์ชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ย365ก 2558
Keywordsการสอนด้วยสื่อ, การสอนวิทยาศาสตร์, ไฟฟ้าสถิต--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตโดยใช้ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่าย ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่ายประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์การทดลองและคู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการใช้ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่าย คือ การประดิษฐ์ชุดทดลองและประเมินความคิดเห็นต่อชุดทดลองที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน จากนั้นนำชุดทดลองไปทดลองใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดทดลองโดยผู้ใช้งาน ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จำนวน 30 คน ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความเหมาะสมของชุดทดลองอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และกลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่ายที่พัฒนาได้นำไปใช้ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ห้าขั้น แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ และชุดกิจกรรมการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางมีค่า เท่ากับ 0.53 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิติในระดับดีมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดทดลองแวนเดอร์กราฟอย่างง่ายสำหรับการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิต ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Using the simple Van Der graaf experiment for electrostatic learning