บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่องเห็ด

Titleบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่องเห็ด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsบุรินทร สุริยะศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB บ647
Keywordsการสอนด้วยสื่อ, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, คอมพิวเตอร์จัดการสอน, แบบเรียนสำเร็จรูป
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง เห็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 3) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านตระการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2552 0 จำนวน 68 คน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง เห็ด คือ ค่า Ea เท่ากับ 0.83 ค่า Eb เท่ากับ 0.81 และค่า E-CAI เท่ากับ 82.63 ซึ่งมีประวิทธิภาพอยู่ในระดับพอใช้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง เห็ด พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนต่างกัน จะมีเจตคติต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นต่างกัน มีเจตคติต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อบทเรียนในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเจตคติต่อบทเรียนในทิศทางแตกต่าง ดังนั้น สรุปได้ว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่องเห็ด เป็นบทเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Title Alternate Internet-based lesson for second level students on mushroom