การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบ่งเซลล์โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบ่งเซลล์โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsสุวรรณา คูณทัน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHQ601 ส873
Keywordsการสอนชีววิทยา, การสอนด้วยสื่อ, การสอนวิทยาศาสตร์, ชุดการสอนแบบสื่อประสม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเรื่องการแบ่งเซลล์ โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เลือกเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา 1 (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ทั้งหมดจำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนการสอนเรื่องการแบ่งเซลล์โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสงซึ่งประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน การสอนไมโทซีวด้วยการใช้มือเป็นสื่อการเรียนรู้ สื่อการสอนที่สร้างจากโปรแกรม Power Point และสื่อการสอนโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว โดยใช้ข้อมูลสถิติ t-test ในการวิเคราะห์และค่าร้อยละในการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 37.84 และค่า t-test เท่ากับ 13.79 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม มีค่าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.86

Title Alternate The development of biology achievement in cell division by multimedia learning package