คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is อุดร มณีสาย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อุดร มณีสาย.  2552.  คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Udorn_Man.pdf (7.02 MB)