คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

Titleคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsอุดร มณีสาย
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV อ799ค
Keywordsข้าราชการตำรวจ--การทำงาน--พฤติกรรม, คุณภาพชีวิตการทำงาน, ตำรวจภูธร--การทำงาน
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตจากการทำงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 3)เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน (r=.777) ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานสอบสวนมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการทำงาน (r=.663) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุของพนักงานสอบสวน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน (r=0.005) เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอย พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวนมากที่สุด (Beta=.606) ตามด้วยปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานสอบสวน (Beta=.197) และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านอายุ (Beta=-.160) โดยปัจจัยข้างต้นสามารถใช้ทำนายหรืออธิบายคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวนได้ร้อยละ 64 (R2=0.640) ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานสอบสวน ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้าน สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านขั้นตอนการดำเนินงานของพนักงานสอบสวนและด้านอายุของพนักงานสอบสวนตามลำดับ

Title Alternate Quality of working of inquiry officer: case study of inquiry officers in Ubon Ratchathani provincial police
Fulltext: