คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อนุชิต สิงห์คำ  [Clear All Filters]
2557
อนุชิต สิงห์คำ. (2557). ระบบสารสนเทศราคาสินค้าเกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Anuchit_Singkham.pdf (2.04 MB)