คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is มะลิวัลย์ สินน้อย  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
มะลิวัลย์ สินน้อย, ศิรดา มะลาสาย, กฤษณา กลางเภา.  2541.  การประเมินงานเทคนิคของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (6.8 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2551.  การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi2551.pdf (5.5 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย, ปริญญา สุขาวห.  2546.  ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการยืม-คืน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (62.2 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2550.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (5.35 MB)
มะลิวัลย์ สินน้อย.  2542.  ศึกษาปัญหาการใช้บริการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Maliwan_Sinnoi.pdf (27.31 MB)