คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is เอกชัย บุปผเวส  [Clear All Filters]
2550
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, เอกชัย บุปผเวส, & พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล. (2550). เครื่องคั่วงา. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Ariyaporn_Pongrat.pdf (17.56 MB)
PDF icon Kanjana_Bansiddhi.pdf (104.72 MB)