คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is พิสมัย ทองมั่น  [Clear All Filters]
2559
พิสมัย ทองมั่น.  2559.  แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์PDF icon Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)