คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล. (2559). การยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนยางพาราแผ่นด้วยสมุนไพร. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thanwarin_Chuwatworakoon.pdf (9.58 MB)