คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is รัชมัง วิริยะพันธ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รัชมัง วิริยะพันธ์.  2559.  ความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตPDF icon RuchmungWiriyapunt.pdf (10.05 MB)