ความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน

Titleความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsรัชมัง วิริยะพันธ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG ร345 2559
Keywordsการชำระเงิน, การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, สมาร์ทโฟน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน (2) อิทธิพลของการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยงนวัตกรรมส่วนบุคคล และความสอดคล้องที่มีต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ไม่เคยชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน จำนวน 446 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยง นวัตกรรมส่วนบุคคล ความสอดคล้อง และความตั้งในในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน มีค่าความเชื่อมั่นเท่า 0.77, 0.86, 0.94, 0.82 และ 0.89 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างสถิติที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ไม่มีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ (2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความเสี่ยง นวัตกรรมส่วนบุคคล และความสอดคล้องมีผลต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนได้ร้อยละ 54.4

Title Alternate Smartphone payment intentions