คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is กนกพร ช่างทอง  [Clear All Filters]
2559
นงคราญ สระโสม, & กนกพร ช่างทอง. (2559). ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัด. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon NongKran_Sasom.pdf (448.08 KB)