คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is จุฑามณี ศรีสุทธิ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จุฑามณี ศรีสุทธิ์.  2551.  การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 750 เตียง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jutamanee_Srisoot.pdf (4.9 MB)