การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 750 เตียง

Titleการศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 750 เตียง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsจุฑามณี ศรีสุทธิ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA567.5.T5 จ627
Keywordsการจัดการน้ำเสีย, ถุงกรองไร้อากาศ, น้ำเสีย--การบำบัด, บ่อนิเวศ, โรงพยาบาล, โรงพยาบาลจิตเวช--การกำจัดของเสีย
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งก่อตั้งและใช้งานบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศมานานกว่า 15 ปี ประสิทธิภาพการบำบัดลดลงตามระยะเวลาจึงมีการปรับปรุงระบบโดยสร้างบ่อนิเวศน์ที่ใช้พืชน้ำและสัตว์น้ำในบ่อช่วยบำบัด จำนวน 4 บ่อ และเปลี่ยนตัวกลางในถังกรองไร้อากาศใหม่โดยใช้ไม้ไผ่และแผ่นพลาสติก จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้า/ออก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2551 พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียหลังการปรับปรุงระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมีประสิทธิภาพในการบำบัดของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ ค่าบีโอดีร้อยละ 31.7-91.4 ปริมาณสารแขวนลอยร้อยละ 29.4-77.4 ปริมาณตะกอนหนักร้อยละ 85.5-91.3 ปริมาณสารละลายได้ทั้งหมดร้อยละ 51.4-64.4 ซัลไฟด์ร้อยละ 97.1-98.1 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นร้อยละ 68.46-85.03 น้ำมันและไขมันร้อยละ 43.04-79.07 โคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ 84.1-99.3 และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ 84.4-93.5 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามบ่อนิเวศน์ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานในท้องถิ่นต่อไป

Title Alternate Study of efficiency of wastewater treatment plant of a 750 bed in patient psychiatric hospital