Loading

การปรับเว็บไซต์ให้รองรับ SEO 2020

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์มาแล้วระยะหนึ่งนั้น ในการดำเนินงานมีการติดตามการเข้

อ่านต่อ...

สารสนเทศอุบลฯ บน OER

งานข้อมูลท้องถิ่นฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 20 สถาบัน มติที่ประชุมของคณะทำงาน

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน โดยได้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่

อ่านต่อ...

การนำหลัก SEO มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น ได้พัฒนาและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นอีสานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ โดยได้นำหลัก SEO มาใช้ เพื่อให้ Search Engine ค

อ่านต่อ...

เทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการชี้แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร

อ่านต่อ...

บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์กับงานสร้างสรรค์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรณสาธิต ชั้น 4 อาค

อ่านต่อ...

นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

วันที่ 9 มีนาคม 2559 น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ามาเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

อ่านต่อ...