มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับพัฒนาการประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านศรีไค สู่ชุมชนเมืองศรีไค

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี”

จากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่สำรวจสภาพพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี  1 ใน 4 สถานที่ที่จะถูกเลือกให้สร้างเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ บริเวณหนองอีเจม หมู่บ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ ที่มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ สภาพของพื้นที่เป็นที่ลุ่ม  เมื่อพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านศรีไคจากปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตนั้น พบว่าบริเวณชุมชนบ้านศรีไคเป็นชุมชนที่ขยายตัวมาจากชุมชนบ้านคูเมืองซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนและชุมชนมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์…   เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       อ่านต่อ