พ่อใหญ่ ม.อุบลฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี)

เบิ้องหลังความพยายามในการก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี จนกระทั่งมีราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา