กำเนิดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะรัฐศาสตร์ เดิมสังกัดคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แต่ด้วยงานทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขยายตัว ประกอบกับความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคอีสานตอนใต้ จึงต้องพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนและการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แต่การที่รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมอยู่กับนิติศาสตร์แตกต่างกันมาก กับทั้งในทรรศนะของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่างแยกเป็นต่างคณะกัน ซึ่งแต่ละคณะมีกลุ่มเป้าหมายและสาขาแยกย่อยออกไปอีกจำนวนมาก ในที่สุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศให้คณะรัฐศาสตร์แยกตัวออกมาจากคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549

ปัจจุบัน (2561) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ

พุทธศักราช 2554 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 3 ส่วนงาน คือ สานักงานเลขานุการ สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะได้จัดการเรียนการสอนจานวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น