วิทยานิพนธ์

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างฝายต้นน้ำ ลำธารร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - วิทยานิพนธ์