ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsสาครินทร์ หาบุศย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส631 2558
Keywordsระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สาธารณสุข--ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, สาธารณสุข--สถิติ
Abstract

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีจำนวนช่วงอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่อายุเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้นน่าจะเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราการตายในทุกกลุ้มอายุโดยเฉพาะวัยทารกและวัยเด็ก รวมทั้งการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการแพทย์สาธารณสุข สุขาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสเจ็บป่วยจากการเกิดโรคระบาดที่เป็นโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาระในการป้องกัน ดูแลรักษาประชากรไทยในอนาคตจึงมีมากขึ้นตามลำดับ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสถิติสาธารณสุข โดยใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ร่วมกับระบบข้อมูลส่วนกลางทั้ง 21 แฟ้ม (Provis) และ 43 แฟ้ม (Health Data Center) จากปี พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน โดยพัฒนาระบบด้วยภาษาพีเอชพี และระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ในการสรุป วิเคราะห์ แปลผล นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกนโยบายสาธารณสุขในการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพประจำปี รวมทั้งใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานและติดตามผลงานของหน่วยงานในสังกัด
ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมประเด็นด้านความสามารถในการวิเคราะห์ ความรวดเร็ว ความง่าย ความปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ จำนวน 50 คน พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.63 จากคะแนนเต็ม 10.00 ซึ่งแสดงว่าระบบที่ผู้วิจัยทำการพัฒนาขึ้นน่าจะมีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขในเขตจังหวัดมุกดาหารในระดับหนึ่ง และยังต้องมีการปรับปรุงระบบให้มีสมรรถนะที่สามารถประมวลผลข้อมูลทั้งในแนวลึกเฉพาะโรคและแนวกว้างเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติต่อไป

Title Alternate Information technology system for public health statistical data management