การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเดชอุดม

Titleการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเดชอุดม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsวรรณภา พิลาทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ว255 2557
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ, บทเรียนออนไลน์
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเดชอุดม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเดชอุดม และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนนักเรียน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (3) แบบทดสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์มีค่าเท่ากับ 83.73/88.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และผลการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจได้ 4.55 จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงว่า ค่าคะแนนความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

Title Alternate A development of mathematics online lesson on probability for the student at high school level: a case study of Det Udom School