กิจกรรมการบริหารของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleกิจกรรมการบริหารของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2546
Authorsสรญา ศาสตร์สูงเนิน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ส325
Keywordsผู้บริหารโรงพยาบาล--การบริหาร, โรงพยาบาลชุมชน--การบริหาร
Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจเืพื่อศึุกษาเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารของผู้บริหารการพยาบาลใน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบงาน การจัดบุคลกร การอำนวยการและการควบคุมงาน ตลอดจนศึกษาปัญหา/อุปสรรคการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารของผู้บริหารการพยาบาล ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมบุคคลผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งทางการบริหารต่อไป

Title Alternate Administrative activities of nursing administrators in community hospitals, Ubonratchathani province
Fulltext: