แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

Titleแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsเกษมพล วรรณพงศ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ก811
Keywordsความต้องการน้ำประปา, น้ำประปา
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค กลุ่มตัวอย่างเป็นครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ จำนวน 290 ครัวเรือน เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ t-test และ ONE-WAY anova ผลการศึกษาพบว่ามีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาสำหรับการอุปโภคร้อยละ 93.1 มีความไม่พอเพียงร้อยละ 53.3 โดยใช้น้ำประปาสำหรับการอุปโภคเฉลี่ย 121.22 ลิตร/ครัวเรือน/วัน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาสำหรับการบริโภคร้อยละ 94.1 มีความไม่พอเพียงร้อยละ 55.7 โดยใช้น้ำประปาสำหรับการบริโภคเฉลี่ย 14.82 ลิตร/ครัวเรือน/วัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ขนาดครอบครัว ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ รายได้ อาชีพ การศึกษา การแก้ปัญหาของหน่วยงานทางราชการเมื่อเกิดภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำประปา พบว่า ระชาชนส่วนใหญ่ ได้รับการช่วยเหลือ โดยการทำภาชนะเก็บกักน้ำฝนร้อยละ และส่วนใหญ่ คิดว่าการช่วยเหลือไม่พอเพียงหรือไม่ตรงกับความต้องการและล่าช้าร้อยละ 51.7 โดยประชาชนคิดว่าหน่วยงานของทางราชการควรให้ความช่วยเหลือเพิ่มในส่วนของเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา ร้อยละ 30.0 และเพื่อให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานทางราชการมีความรวดเร็ว หน่วยงานของทางราชการควรลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 28.3 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาคืองบประมาณมีไม่เพียงพอ และแหล่งงบประมาณไม่ชัดเจน ร้อยละ 50.7

Title Alternate Mathods of solving water supply lacking problems in Pornsawan subdistrict Najaloay district Ubon Ratchathani province
Fulltext: