การหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าว

Titleการหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsอรุณ อุ่นไธสง
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS อ412ก
Keywordsการสีข้าว, ข้าว, เครื่องสีข้าว, โรงสีข้าว
Abstract

การศึกษาวิจัยเพื่อหาปัจจัยและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าวที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะที่เหมาะสม แล้วทำการระดมสมองด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าวที่เหมาะสม จากนั้นทำการวิเคราะห์เพื่อจัดหาลำดับความสำคัญด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญใน 3 อันดับแรก คือ 1) คุณภาพของผลผลิตเครื่องขัดขาว คิดเป็นร้อยละ 15.3 2)จำนวนครั้งการขัดมัน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 3) ระดับการขัดสี คิดเป็นร้อยละ 8.4 สำหรับแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการสีข้าวที่จะนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ระบบซ่อมบำรุงรักษา คิดเป็นร้อยละ 34.7 2)การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงสีข้าว คิดเป็นร้อยละ 29.8 และ 3) การฝึกอบรมพนักงานสีข้าว คิดเป็นร้อยละ 20.1 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะใช้เป็นแนวทางที่สำคัญในการนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการสีข้าวที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ที่ทำการศึกษา

Title Alternate Determination of the suitable guideline for the rice mill process improvement
Fulltext: