การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า

Titleการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsเพลิน อินทรศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ พ923
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์ -- ทัศนคติ
Abstract

การวิจัยการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษษตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยจริงวิทยา อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า แบบทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า SD และ t-test ในการวิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า โดยมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 32.63 และค่า t-test เท่ากับ 24.57 จึงสรุปได้ว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเข้าร้วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัฯทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่นความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเด็กรักษ์ป่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ซึ่งแปลค่าได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Title Alternate The development of scientific attitude of students by Dek-Rak-Pah environmental camp activities
Fulltext: